Vedtægter

Vedtægter for Kunstforeningen ART´M


§ 1. Foreningens navn 
Foreningens navn er ”Kunstforeningen Art´M”.
Foreningens hjemsted er hos Art´M.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme interessen for kunst ved kulturelle arrangementer og ved at indkøbe kunstværker gennem Art´M, der bortloddes blandt foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemskab og kontingent.
Stk. 1 Som medlem optages enkeltpersoner, firmaer, institutioner eller kunstforeninger. Alle, som søger om medlemskab, optages efter bestyrelsens godkendelse. Der kan tegnes flere medlemskaber.

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsattes af generalforsamlingen. Kontingent for hele regnskabsåret skal være betalt for at deltage i bortlodningen, jfr. § 11.
Kontingentet opkræves helårligt. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel. Medlemskab ophører automatisk i tilfælde af restancer for 2 kvartaler eller ved restancer pr. 31/12 og tillige ved beslutning af en enig bestyrelse.

§ 4. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes en gang årligt og senest den 15/2. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne og indeholde dagsorden.

§ 5. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formanden aflægger årsberetning
3) Kassereren fremlægger revideret årsregnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker
10) Eventuelt

§ 6. Afstemningsregler

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvortil der kræves mindst 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer. Hvert medlemskab har 1 stemme.

§ 7. Forslag
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest 31/12. På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på dagsordenen i henhold til indvarslingen, samt ændringsforslag hertil.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på generalforsamlingen. På hvert års generalforsamling afgår 2 medlemmer. Der er mulighed for genvalg. Det 5. medlem af bestyrelsen er fast og udpeges af Art´M. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

§ 10.  Indkøb af kunst og regnskab. 
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning og vælger selv formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder.

Stk. 2. Stk. 2. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler som tilvejebringes ved kontingenter og eventuelle gaver og tilskud, som efter bestyrelsens bestemmelse indsættes på bankkonto i foreningens navn. Foreningen afholder nødvendige udgifter til kontorrekvisitter og porto. Bestyrelsen skal anvende mindst 90 % af kontingenter pr. regnskabsår til indkøb af kunstværker. Bestyrelsen sørger for, at indkøbte værker registreres og fotograferes i en protokol som opbevares tilgængeligt i ART´M, således at medlemmer har mulighed for at blive orienteret om indkøb. Bestyrelsen kan på forespørgsel udlåne indkøbte værker til medlemmer af foreningen.

Stk. 3. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant. Der er mulighed for genvalg. Hvervet som revisor er ulønnet.

§ 11. Bortlodning
Stk. 1. Bortlodning skal finde sted på den årlige generalforsamling ved lodtrækning blandt de i årets løb indkøbte kunstværker. De indkøbte værker skal udstilles i Art´M senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dirigenten leder lodtrækningen. Bestyrelsen fører protokol over bortlodning af gevinster.

Stk. 2. Der kan ikke vindes mere end en gevinst pr. år pr. medlemskab. Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan man repræsenteres ved stedfortræder, som skal medbringe fuldmagt, eller indsende en prioriteret ønskeseddel til bestyrelsen, der skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før den afholdte generalforsamling.

Stk. 3. Nye medlemmer begynder med et lod. Medlemmer, der har modtaget gevinst ved den sidst afholdte bortlodning begynder forfra med et lod ved næste års bortlodning. Et medlem, som får sit nummer udtrukket har mulighed for at modtage eller afstå gevinsten. Hvis gevinsten afstås skal der foretages ny lodtrækning. Medlemmer som afstår fra eller ikke opnår gevinst deltager i efterfølgende bortlodninger med 10 lodder mere pr. år indtil gevinst er modtaget.

Stk. 4. Udenfor bortlodningen kan enkelte mindre kunstværker efter bestyrelsens skøn bortloddes som ekstra gevinster blandt de medlemmer, som er til stede, enten personligt eller ved stedfortræder, og som ikke har modtaget gevinst ved årets bortlodning.

§ 12. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer, jfr. § 6.  Generalforsamlingen træffer beslutning om afviklingen af foreningens midler.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 01/02/2022.

Anne Theander – Morten Klarskov Larsen – Peder Bæk – Sofie Haarbo – Jørgen Melstrup